NÔNG THÔN MỚI Kinh Nghiệm

Vai trò của thanh niên trong tiến trình xây dựng nông thôn mới

Vai trò của thanh niên trong tiến trình xây dựng nông thôn mới: Thực hiện triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, được ban hành theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu:
Xây dựng NTM là xây dựng nông thôn:
- Có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại;
- Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý;
- Gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ;
- Gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch;
- Xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Do đó, xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của các đoàn thể là rất lớn, thanh niên với vai trò xung kích đi đầu trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Xây dựng NTM vai trò của Đoàn TN hay Thanh niên nông thôn có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình XD NTM:
Thứ nhất, đoàn viên là người xung kích đi đầu vận động thanh niên nông thôn tham gia học tập, nâng cao trình độ, tổ chức và xây dựng các phong trào thanh niên tại địa phương như: phong trào thanh niên lập nghiệp, thanh niên nông thôn trong công tác bảo vệ môi trường, thanh niên nông thôn trong công tác phong trào văn nghệ, văn hóa của địa phương.
Thứ hai, từng đoàn viên thật sự là người tuyên truyền viên trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trước hết vận động gia đình, hàng xóm hiểu rõ được vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, mỗi gia đình có đoàn viên thanh niên đi đầu trong các hoạt động xây dựng NTM như: tích cực gia tăng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho bản thân và hộ gia đình, tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường,...
Thứ ba, thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động tham gia xây dựng NTM, bằng các hoạt động cụ thể như: vận động nông dân hiến đất và góp ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới; tham gia kiểm tra giám sát tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng; tích cực tham gia phát triển sản xuất, phấn đầu nâng cao thu nhập 1,5 lần so với thu nhập bình quân chung của thành phố ở khu vực nông thôn; vận động nông dân liên kết hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để giúp đỡ, hỗ trợ nông dân đầu vào, đầu ra được thuận lợi; tích cực vận động nông dân áp dụng các kiến thức về khoa học kỹ thuật để sản xuất ra các sản phẩm an toàn; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các ngành nghề; hỗ trợ vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất, xây dựng các công trình hầm biogas, nhà vệ sinh, …từ đó góp phần xây dựng thành công mô hình NTM tại TP.HCM.
Trong thời gian qua, Đoàn viên TN Chi cục PTNT đã tổ chức thành các hoạt động cụ thể như: hướng dẫn cho các xã thành lập các tổ nhóm thanh niên lập nghiệp; phát động phong trào trồng cây xanh ; tổ chức các trận giao lưu bóng đá – văn nghệ; xây dựng tiểu phẩm văn nghệ về tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; tổ chức hướng dẫn tuyên truyền chính sách về phát triển kinh tế tập thể, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp;
Đặc biệt, năm 2011 là năm Thanh niên, điều đòi hỏi mỗi đoàn viên thanh niên cần phải nỗ lực hơn nữa trong quá trình xây dựng NTM. Lực lượng thanh niên TP.HCM chiếm khoảng 23% dân số. Điểm nổi bật của họ là có sức khỏe, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để từ đó vươn lên thoát nghèo, làm giàu; là lực lượng xung kích, đi đầu ủng hộ và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều thanh niên đã tích cực tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng - vật nuôi và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Xây dựng nông thôn mới, trong đó phát triển nguồn nhân lực trẻ được coi trọng, là người chủ của xã hội trong vài năm tới. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình, tham gia vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước, đoàn viên thanh niên nông thôn chủ động nâng cao trình độ học vấn, kiến thức về tin học, ngoại ngữ, học nghề, thích ứng với quá trình hội nhập.
Gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương, các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp, liên kết với các đơn vị, tổ chức, cá nhân mở lớp học, hoặc các khoá bồi dưỡng ngắn hạn nhằm trang bị kiến thức cho thanh niên nông thôn. Đoàn Thanh niên phải phối hợp tổ chức, tư vấn, hỗ trợ cho họ về việc làm, kỹ năng tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, kiến thức quản lý kinh tế, đồng thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng về nghề nghiệp, việc làm của thanh niên trên địa bàn, cho họ đăng ký, lập danh sách và phối hợp với các ngành chức năng tiến hành đào tạo nghề cho thanh niên theo chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Chính phủ.
Ngoài vai trò của Đoàn Thanh niên, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, tin tưởng giao cho tổ chức Đoàn thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên trong việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO